Ar skaičiuojamas laikinai nenaudojamo turto nusidėvėjimas?

KlausimaiCategory: Finansų valdymasAr skaičiuojamas laikinai nenaudojamo turto nusidėvėjimas?
Rugile Staff asked 8 metai ago

Taip, nes įvertinus tai, kad laikinai nenaudojamas turtas ateityje teiks įmonei ekonominę naudą, jo nusidėvėjimo skaičiavimas nenutraukiamas. Toks turtas turi būti nudėvimas per visą numatytą jo naudingo tarnavimo laiką. Nusidėvėjimo suma turi būti pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį, išskyrus atvejus, kai nusidėvėjimo sąnaudos įtraukiamos į kito turto pasigaminimo savikainą.