Apie projektą

Projektas „Moterų ir vyrų padėties skirtumų mažinimas ekonominių sprendimų priėmime Lietuvoje”

Bendrasis projekto tikslas: išnagrinėti, įvertinti ir išdiskutuoti atitinkamas priemones, skirtas gerinti moterų atstovavimą valdyme ir vadovaujamose pareigose ir skatinti vienodą atstovavimą vyrams ir moterims įvairiais hierarchiniais lygmenimis, visų pirma visų Lietuvos sektorių valstybinėse ir privačiose įmonėse.

Konkretūs tikslai:

 • ištirti su įmonių vadovybe susijusią padėtį, ypatingą dėmesį skiriant lyčių pasiskirstymui valdybose nacionaliniu lygmeniu, taip pat Lietuvos viešųjų ir privačių įmonių valdybų sudėčiai;
 • stiprinti politinę ir verslo kompetenciją ir įsipareigojimą siekti lyčių pusiausvyros priimant ekonominius sprendimus;
 • užtikrinti, kad pagrindiniai projekto subjektai ir tikslinės grupės atsižvelgtų į lyčių aspektą;
 • didinti platesnės visuomenės supratimą apie ekonominę ir socialinę naudą, kurią teikia lyčių pusiausvyros užtikrinimas priimant sprendimus;
 • puoselėti teigiamą proporcingo lyčių dalyvavimo sprendimų priėmimo procese įvaizdį bei retoriką ir skatinti laikinų specialiųjų priemonių taikymą.

Veiklos:

Lietuvoje moterys vadovauja maždaug trečdaliui mažų ir vidutinių įmonių. Vis dėlto, padėtis didžiausiose bendrovėse yra visai kitokia. Tai įrodo akivaizdžiausią lyčių pusiausvyros stoką ekonominių sprendimų priėmimo lygmenyje.

Moterų skaičius bendrovių valdybose mūsų šalyje 2013 m. spalio mėn. duomenimis siekė 17,5 proc. (2012 m. – apie 14,5 proc.). Vykdomųjų valdybų narių moterų skaičius siekia 12 proc., nevykdomųjų – 19 proc. Akivaizdu, kad lyčių pusiausvyros stambiausiųjų kompanijų valdybose pažanga Lietuvoje labai lėta, o atskirais laikotarpiais ji net nepastebima. Kyla klausimas, kaip iki 2020 metų mūsų šalis pasieks tikslinį rodiklį, kad bent 40 proc. bendrovių, kurių akcijomis prekiaujama biržoje, nevykdomųjų direktorių turėtų sudaryti moterys (kaip nepakankamai atstovaujamos lyties atstovės).

Nurodytai spręsti projekte, numatoma atlikti išsamų tyrimą, kurio bendras tikslas: išnagrinėti, įvertinti ir pranešti apie atitinkamas priemones, skirtas gerinti moterų atstovavimą valdyme ir vadovaujamose pareigose, visų Lietuvos sektorių valstybinėse ir privačiose įmonėse.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Atlikti išsamų padėties Lietuvoje, susijusios su vyrų ir moterų lygybės ekonominių sprendimų priėmimo procese užtikrinimu taikant pažangiausius metodus, tyrimą ir skleisti jo rezultatus.
 2. Parengti konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas dėl moterų dalyvavimo bendrovių valdyme priimant sprendimus visais lygiais stiprinimo, taikant subalansuotą požiūrį ir veiksmingų priemonių bei mechanizmų rinkinį, kuriais būtų atsižvelgiama į reikiamas politines, ekonomines ir socialines sąlygas.
 3. Skatinti veiksmingą partnerystę su nacionalinėmis suinteresuotosiomis šalimis ir naujau įsteigtų įmonių Europos partnerystę, kuriomis būtų remiama versle dalyvaujančių moterų lyderystė.

Visas Tyrimas: MOTERŲ IR VYRŲ PADĖTIES SKIRTUMŲ MAŽINIMAS EKONOMINIŲ
SPRENDIMŲ PRIĖMIME LIETUVOJE

Taip pat rekomenduojame: „Socialiai jautriausių moteru grupių situacija diskriminacijos kontekste: požiūrio tyrimas”

 

tyrr1

Vadovaujantis rekomendacijomis, parengtomis remiantis tyrimu, ir atsižvelgiant į lyties aspekto integravimo problematiką, mokymų ir informuotumo didinimo kampanijų metu vykdoma veikla bus remiamos socialinio teisingumo ir gerovės idėjos. Kampanija vykdoma per internetinę žiniasklaidą, daugiausia prieinama tikslinei grupei, ir per pagrindinius internetu skleidžiamos informacijos bei naujienų portalus.

Tikslinės grupės informuotumo apie nepakankamumą moterų dalyvavimą priimant ekonominius sprendimus didinimas ir viešųjų diskusijų, atskleidžiančių didesnio moterų skaičiaus dalyvavimo priimant sprendimus naudą visuomenei, skatinimas yra pagrindinis tikslas, įgyvendinamas 2 kryptimis:

 • Lyčių stereotipų ir galvosenos, kurie labiausiai trukdo suvokti proporcingo lyčių dalyvavimo sprendimų priėmimo procese naudą, panaikinimas.

Kasmet rengiamas konkursas „Lygiausia darbovietė“ 2014 m. ir 2015 m.

konferencija_headeris_es

Organizuota projekto tarptautinė konferencija, kurios  pristatoma geriausia ES šalių ir Lietuvos praktika skatinant vienodą dalyvavimą sprendimų priėmimo procese. Kviečiami Ekspertai, politikai, socialiniai partneriai ir pilietinės visuomenės atstovai iš Lietuvos ir kitų ES šalių, tikimasi pritraukti iki 100 dalyvių.

 •  Paramos karjeros siekiančioms moterims specialistėms skatinimas: naudojant virtualią interneto platformą bus teikiamos verslo konsultacijos. Iš eksperčių bus sudaryta profesionalių verslo moterų komanda, kuri konsultuos ir patars patiriančioms sunkumų, taip pat motyvuotoms dalyvauti konsultacijose bendrovėms

Siekiant didinti moterų ir vyrų balansą ekonominių sprendimų priėmime Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba projekto vykdymo laikotarpiu organizuoja mokymus lyčių lygybės tema šioms tikslinėms grupėms:

 • Valstybės tarnautojams
 • Profesinių sąjungų atstovams
 • Žurnalistams

Mokymus sudaro mokymų ciklas, susidedantis iš trijų dalių. Kiekviena dalis apima 2-iejų dienų išvažiuojamuosius mokymus. Mokymų tikslas – suteikti naudingų žinių profesiniame lygmenyje, didinti supratimą apie ekonominę ir socialinę naudą, kurią teikia lyčių pusiausvyros užtikrinimas priimant sprendimus, puoselėti teigiamą proporcingo lyčių dalyvavimo sprendimų priėmimo procese įvaizdį bei retoriką. Mokymų pabaigoje dalyviai turėtų turėti informuotą nuomonę.Mokymai apima platų temų spektrą, jų metu lektoriai iš ekonomikos, verslo, teisės, žiniasklaidos ir kitų sričių analizuos lyčių lygybės klausimus įvairiais aspektais.

Taip pat organizuojami 2 vienos dienos interaktyvūs renginiai privataus sektoriaus dalyviams, verslo atstovams. Jų metu didinamas verslo įmonių valdybų narių informuotumas apie lyčių aspekto integravimą į įmonių valdymą.

Projekto rėmuose, pasibaigus mokymų ciklui, skirtam žurnalistams, numatytas 3 dienų mokomasis vizitas į Prancūziją, kurio metu aktyviausiai dalyvavę mokymuose ir puikiai atlikę namų darbo užduotis 4 žurnalistai turės progą pasimokyti iš gerosios praktikos Prancūzijoje.

Mokymai žurnalistams: Mokymai „ Sprendimo autonomija: ekonomika + lyčių lygybė + viešoji nuomonė“. Pirmieji ciklo mokymai

2014 m. rugsėjo 11-12 d. viešbutyje  „Europa City“, Vilniuje vyko mokymų ciklo „ Ekonominė pažanga: profsąjungų vaidmuo užtikrinant lyčių lygybę“ pirmieji mokymai. Mokymuose dalyvavo žurnalistės, žurnalistikos ir komunikacijos studijų studentės.

Mokymuose dalyvės susipažino su ekonomikos modeliais valstybėje, bei kaip kiekvienas modelis veikia valstybės gyventojus (moteris ir vyrus), socialiniu lyčių konstravimu ir jo pasekmėmis , lyčių nelygybės raiška švietimo sistemoje, moterų ir vyrų lygių galimybių teisiniu reguliavimu teorijoje ir praktikoje, diskriminacija, stereotipinių lyčių santykių pateikimu žiniasklaidoje ir reklamoje. Praktinių užsiėmimų metu dalyvės formulavo atrankos kriterijus į bendrovių valdybas, analizavo žurnalistikos problemas reprezentuojant lytis ir jų santykius, gilinosi į teisinius lyčių problematikos aspektus žurnalistiniame darbe.

Mokymai profsąjungoms: Mokymai „ Ekonominė pažanga: profsąjungų vaidmuo užtikrinant lyčių lygybę“. Pirmieji ciklo mokymai

2014 m. rugsėjo 17-18 d. viešbutyje  „SPA Vilnius“, Druskininkuose vyko mokymų ciklo „ Ekonominė pažanga: profsąjungų vaidmuo užtikrinant lyčių lygybę“ pirmieji mokymai. Mokymuose dalyvavo profsąjungų atstovai iš Lietuvos profesinių sąjungų federacijos „Sandrauga“, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjungos moterų komiteto, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“, „Kauno autobusų“ darbuotojų profesinės sąjungos, Lietuvos darbo federacijos, Kauno ir Marijampolės policijos darbuotojų profesinių sąjungų.

Mokymų metu dalyviai susipažino su lyčių lygybės teisiniu reguliavimu, diskriminacija dėl lyties ir daugialype diskriminacija, socialiniu lyčių konstravimu, kultūrinėmis lyčių stereotipų formavimosi prielaidomis ir socialinėmis  bei ekonominėmis jų pasekmėmis, lyčių lygybės principų įgyvendinimu įvairiose srityse, pavyzdžiais iš praktikos užsienyje. Dėmesys buvos skiriamas praktiniams užsiėmimams, diskusijoms. Dalyvių pirmuosius mokymus įvertino labai palankiai, dauguma teigė pritaikysiantys įgytas žinias kasdienėje veikloje ir profsąjungos veiklose.

Partneriai:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija www.socmin.lt

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba www.lygybe.lt

Moterų informacijos centras www.lygus.lt

Šiaulių Universiteto Lyčių studijų centras lsc.su.lt

Laukiami rezultatai:

Projektas „Moterų ir vyrų padėties skirtumų mažinimas ekonominių sprendimų priėmime Lietuvoje“, finansavimo susitarimu Nr. JUST/2012/PROG/AG/4118/GE įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos užimtumo ir socialinio solidarumo programą PROGRESS (2007-2013). Ši programa yra įgyvendinama Europos Komisijos. Ji buvo įsteigta finansiškai remti Europos Sąjungos tikslų įgyvendinimą užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių srityse, taip pat prisidėti prie strategijos Europa 2020 tikslų šiose srityse pasiekimo.

Septynerių metų programa orientuota į visus suinteresuotus asmenis, kurie gali padėti formuoti tinkamą ir efektyvų užimtumo ir socialinės srities teisės aktų bei programų vystymą 28 Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos laisvosios prekybos asociacijoje-Europos ekonominėje erdvėje ir Europos Sąjungos valstybėse kandidatėse bei būsimose kandidatėse.

Daugiau informacijos rasite adresu http://ec.europa.eu/progress