Įstatinis kapitalas. Kas tai? Kam jį reikia parodyti ir kam jį galima išleisti?

KlausimaiCategory: Verslo teisėĮstatinis kapitalas. Kas tai? Kam jį reikia parodyti ir kam jį galima išleisti?
Anonimas Staff asked 9 metai ago

Įstatinis kapitalas – bendrovės akcininkų į įmonę investuotas turtas, kurio dydį nurodo jos įstatai ir nominalioji akcijų vertė. Steigiant bendrovę išleidžiamos akcijos, o už jas sumokėdami akcininkai suformuoja bendrovės įstatinį kapitalą. Šis kapitalas tampa bendrovės turtu, kurį bendrovė naudoja savo veikloje (investuoja, apmoka išlaidas ir kt.). Minimalų įstatinio kapitalo dydį nustato valstybė.
Uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2 500 EUR, o akcinės bendrovės – ne mažesnis kaip 40 000 EUR. Jis gali būti formuojamas tiek pinigais, tiek nepiniginiais įnašais, tačiau piniginių įnašų suma turi būti ne mažesnė kaip 25% įstatinio kapitalo ir negali būti mažesnė nei 2 500 EUR (UAB) ar 40 000 EUR (AB).

Įstatinis kapitalas yra minimali suma, kurią akcininkai turi perduoti bendrovės nuosavybėn prieš pradėdami veiklą. Pažymėtina, kad kuo didesnis įstatinio kapitalo dydis, tuo daugiau rizikos prisiima akcininkai, kadangi įstatinio kapitalo dydis parodo, kokios sumos akcininkai negali išimti iš bendrovės, negavę kreditorių sutikimo dėl ilgalaikių įsipareigojimų. Taigi, kuo didesnis įstatinis kapitalas, tuo didesnį nuostolį gali prisiimti bendrovė. Svarbu pažymėti, kas teisės aktuose nustatyta tvarka įstatinis kapitalas gali būti padidintas arba sumažintas, tačiau kaip minėta, įstatinis kapitalas negali būti mažesnis, nei minimalus valstybės nustatytas įstatinio kapitalo dydis, kuris priklauso nuo konkrečios juridinio asmens formos (AB, UAB).

Įstatinio kapitalo dydis parodo, kokia suma rizikuoja akcininkai, nes šio kapitalo akcininkai negali atsiimti. Pavyzdžiui, uždirbtą pelną akcininkai gali išsimokėti skirdami dividendus, o įstatinį kapitalą akcininkai gali išsimokėti tik sumažindami jo dydį, tačiau tai griežtai reglamentuoja įstatymas, pvz., jeigu bendrovė turi ilgalaikių įsipareigojimų, reikalingas kreditorių sutikimas, jeigu bendrovė turi nepadengtų nuostolių, mažinti įstatinio kapitalo negalima.

Įstatinio kapitalo didinimas

Vykdant ūkinę komercinę veiklą gali prireikti įstatinį bendrovės kapitalą didinti arba mažinti. Pagrindiniai Įstatinio kapitalo didinimo tikslai susiję su:
 papildomų lėšų pritraukimu į bendrovę;
 bei bendrovės finansinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimu.

Įstatinis kapitalas gali būti didinamas ne tik papildomais akcininkų įnašais, bet ir iš pačios įmonės lėšų. Įmonės lėšomis laikomos jos nuosavame kapitale sukauptos sumos: nepaskirstytasis pelnas, akcijų priedai bei rezervai, išskyrus savų akcijų ir privalomąjį rezervus. Jeigu įmonės balanse
parodyti nepaskirstytieji nuostoliai, įstatinį kapitalą galima didinti tik iš ilgalaikio materialiojo turto
perkainojimo rezervo.

Nusprendus didinti įstatinį kapitalą iš įmonės lėšų, yra išleidžiamos naujos akcijos, kurios nemokamai išdalijamos akcininkams. Kai įstatinis kapitalas didinamas iš nepaskirstytojo pelno ar kitų rezervų, teisę gauti naujų išleidžiamų akcijų turi tik paprastųjų akcijų savininkai. Jeigu įstatinis kapitalas didinamas iš akcijų priedų ar ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervo, naujas akcijas gali gauti tiek paprastųjų, tiek privilegijuotųjų akcijų savininkai. Kitas būdas padidinti įstatinį kapitalą iš įmonės lėšų yra tiesiog padidinti anksčiau išleistų akcijų nominaliąsias vertes.

Pranešimas apie įstatinio kapitalo didinimą ir dokumentas, patvirtinantis sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje arba elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą. Daugiau informacijos apie procedūras bei reikalavimus pateikiamiems dokumentams galima rasti VĮ „Registrų centras“ tinklapyje adresu http://info.registrucentras.lt/node/840 .

Įstatinio kapitalo mažinimas

Įstatinis kapitalas paprastai mažinamas tokiais atvejais:
 panaikinant bendrovės finansinėje atskaitomybėje užfiksuotus nuostolius;
 siekiant anuliuoti bendrovės įsigytas akcijas;
 siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
 ištaisant įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos.

Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas tik sumažinant akcijų nominalias vertes ar anuliuojant akcijas. Priimti sprendimą mažinti įstatinį kapitalą turi teisę tik visuotinis akcininkų susirinkimas. Šiam sprendimui priimti reikalinga kvalifikuota 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma bei kiti LR Akcinių bendrovių įstatyme nurodyti kriterijai.

Daugiau informacijos apie įstatinį kapitalą, jo didinimo, mažinimo taisykles galima rasti LR Akcinių bendrovių įstatyme.