Kaip apskaitoje registruoti dovanų kuponų ar elektroninių vienkartinių bilietų pardavimo pajamas?

KlausimaiCategory: Finansų valdymasKaip apskaitoje registruoti dovanų kuponų ar elektroninių vienkartinių bilietų pardavimo pajamas?
Rugile Staff asked 8 metai ago

   Pajamomis pagal 10-ąjį verslo apskaitos standartą „Pajamos” laikoma ekonominės naudos padidėjimas dėl turto naudojimo, pardavimo, perleidimo, vertės padidėjimo ar įsipareigojimų sumažėjimo per ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to padidėja nuosavas kapitalas, išskyrus papildomus savininkų įnašus. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas.
Pardavusi dovanų kuponus ar elektroninius bilietus, įmonė apskaitoje registruoja įsipareigojimus pirkėjams:
D 27 Pinigai ir pinigų ekvivalentai
K 444  Gauti išankstiniai mokėjimai
Pardavus prekes ar suteikus paslaugas pagal dovanų kuponus, pripažįstamos prekių pardavimo pajamos ir įsipareigojimų sumažėjimas:
D 444 Gauti išankstiniai mokėjimai
K 500 Pardavimo pajamos
Jeigu įmonės parduoti dovanų kuponai ar elektroniniai bilietai nebuvo panaudoti per jų platinimo taisyklėse nurodytą laiką, tai šiam laikotarpiui pasibaigus,  įmonė įsipareigojimų pirkėjams sumažėjimą turėtų pripažinti ataskaitinio laikotarpio pajamomis:
D 444 Gauti išankstiniai mokėjimai
K 522   Kitos netipinės veiklos pajamos.