Kaip galima sumažinti pelno mokestį? Kas yra investicijos?

KlausimaiCategory: Finansų valdymasKaip galima sumažinti pelno mokestį? Kas yra investicijos?
Anonimas Staff asked 9 metai ago

Pelno mokesčio lengvatos yra numatytos LR Pelno mokesčio įstatyme( Žin., 1999, Nr. 66-2127).  Apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas lengvatomis ir gautas rezultatas apmokestinamas taikant pelno mokesčio tarifą.

Mokesčių lengvatos yra išskirtinės apmokestinimo sąlygos, kurios yra palankesnės, lyginant su įprastinėmis. Viena iš lengvatos formų yra mokesčių nuolaida, kuri gali būti suteikta taikant lengvatinį tarifą. Apskaičiuojamą pelno mokestį mažina tam tikros išmokos:

  1. Sąnaudos patirtos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai atlikti, gali būti atskaitomos iš pajamų tris kartus, jeigu atitinka visus teisės aktuose nurodytus reikalavimus.
  2. Suteikta parama vienetams, turintiems teisę teikti tik paramą, iš pajamų leidžiama du kartus atskaityti išmokas, įskaitant perleistą turtą, suteiktas paslaugas, leidžiamus ir ribojamus atskaitymus.
  3. Investicinio projekto išlaidos gali sumažinti apmokestinamąjį pelną iki 50 procentų, jeigu atitinka visus LR pelno mokesčio įstatyme investiciniam projektui nustatytus reikalavimus.

Taip pat įstatyme nustatyta lengvata laisvosios ekonominės zonos įmonėms, esant nurodytoms sąlygoms. Mokesčių mokėtojai įgyja teisę į lengvatą, jeigu perkelia savo kapitalą į laisvos ekonominės zonos teritorijas. Dažniausiai šiose teritorijose įsikūrusios įmonės nemoka pelno mokesčio, o kitus 10 mokestinių laikotarpių jai taikomas 50 procentų sumažintas pelno mokesčio tarifas.

Investicijos – piniginės lėšos ir įstatymais bei kitais teisės aktais nustatyta tvarka įvertintas materialusis, nematerialusis ir finansinis turtas, kuris investuojamas siekiant iš investavimo objekto gauti pelno (pajamų), socialinį rezultatą (švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos ir socialinės apsaugos bei kitose panašiose srityse) arba užtikrinti valstybės funkcijų įgyvendinimą. (LR Investicijų įstatymas 2 str. 1 p. Žin., 1999, Nr. 66-2127).