Sprendimų projektų poveikio lytims vertinimo metodika arba lyčių lygybės patarėjas valstybės ir savivaldybių įstaigoms

>> Visas dokumentas 

Įvadas
Ši metodika parengta, vykdant Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programą ir Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021metų gyvendinimo veiksmų planą 2015-2017 metams, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu.
Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 m. programos 58 ir 59 punktai
identifikuoja, kad viena iš esminių lyčių lygybės neefektyvaus įgyvendinimo problemų –
sprendimų poveikio lytims vertinimo stoka. Nors Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad valstybės ir savivaldybių įstaigos pagal kompetenciją privalo užtikrinti, kad visuose jų rengiamuose ir priimamuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios moterų ir vyrų teisės, teisės aktų ir kitų sprendimų projektai nėra vertinami poveikio moterų ir vyrų padėčiai aspektu. Stokojama lyčių aspekto integravimo ir lengvai taikomų poveikio lytims vertinimo metodų teisės aktuose ir įvairių sričių programose.
Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021metų programos 46.3 punkte nustatytas uždavinys: įdiegti teisės aktų ir kitų sprendimų projektų poveikio lytims vertinimą ir jam įgyvendinti numatyta priemonė: sprendimų projektų poveikio lytims vertinimo metodikos parengimas. Priemonės įgyvendinimo terminas – 2015 metai, atsakingas vykdytojas – SADM, kuri šią priemonę įgyvendina kartu su visuomeninėmis organizacijomis ir lyčių studijų centrais.
Kadangi visos taikomos viešojo administravimo priemonės tiesiogiai ar netiesiogiai daro
poveikį moterų ir vyrų gyvenimams, vienaip ar kitaip keičia jų padėtį tarpusavio santykius, todėl, vadovaujantis Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsniu, visos valstybės ir savivaldybių įstaigos pagal kompetenciją privalo sistemingai integruoti lyčių lygybės perspektyvą į savo veiklos turinį ir procesą, rengiant teisinio reguliavimo sprendimų projektus, programas, priemones ir pan.
Metodikos tikslas – padėti valstybės ir savivaldybių institucijoms produktyviau dirbti lyčių lygybės darbą bei siekti, kad politiką formuojantys asmenys įtrauktų lyčių lygybės aspektą į teisinio reguliavimo sprendimų projektus visais lygiais ir visuose rengimo etapuose; kad būtų keičiamas valstybės ir savivaldos darbuotojų požiūris ir atsisakoma neutralaus požiūrio į lytį teisinio reguliavimo sprendimų projektų rengimo procese, keičiant procedūrinę kultūrą.
Metodika nustato tvarką, a) kaip užtikrinti Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 str. 1
punkto įgyvendinimo efektyvumą, vertinant lyčių aspektu sprendimų projektų poveikį, ; b) kaip inicijuoti ir sutelkti tarpžinybinį tinklą bei organizuoti jo veiklą. Integravus lyties perspektyvą, į Sprendimų projektų poveikio lytims vertinimo metodika valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo procedūras, pagerins priimamų sprendimų kokybę iš moterų ir vyrų perspektyvos.
Išbandžius metodiką valstybės ir savivaldybių įstaigose, nes kiekvienos jų darbas reikalauja lyties perspektyvos taikymo, metodika tobulintina ir papildoma, atsižvelgiant egzistuojančias sąlygas, poreikius ir kuriamą praktiką.

Grįžti į naujienų sąrašą